Aktualizováno 30.10. 2015 11:55

Pravidla Instagramové soutěže „pusaprostesti s Coca-Cola, Superstar 2015“ (dále jen „pusaprostesti“ nebo „soutěž“)

Témata:

Smyslem tohoto statusu je úprava pravidel soutěže. Tento status je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže ve vztahu ke spotřebitelům - soutěžícím.

Tento status může být pozměněn pouze formou písemných dodatků odsouhlasených pořadatelem soutěže.

1. Technický poskytovatel, organizátor a pořadatel soutěže

1.1. Technickým poskytovatelem a organizátorem soutěže je společnost MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o. , Dúbravská cesta 2, 841 05, Bratislava, IČ: 31374093, DIČ: 2020346053 (dále jen „organizátor“).

1.2. Pořadatelem soutěže je společnost Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9, IČ: 41189698, DIČ: CZ41189698 (dále jen „pořadatel“).

1.3. Instagram danou soutěž neorganizuje, proto neodpovídá za žádnou škodu vzniklou touto soutěží po celou dobu jejího trvání. Soutěž není rovněž žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Instagram a nijak s ní nesouvisí; žádné závazky vzniklé v rámci soutěže nejsou proto závazky společnosti Instagram.
 

2. Doba trvání a územní působnost soutěže

2.1. Soutěž probíhá současně na území České republiky a Slovenské republiky; tento status upravuje pouze tu část soutěže, která probíhá na území České republiky. Soutěž bude probíhat v době od 12.10.2015 do 30.11.2015 včetně (dále „doba trvání soutěže“)

2.2. Pořadatel si vyhrazuje právo dobu trvání soutěže kdykoliv i bez udání důvodů prodloužit nebo zkrátit, pravidla soutěže změnit nebo soutěž zrušit.

3. Výhry: základní ceny a hlavní cena v soutěži

3.1. Výhry v soutěži vyhrávají ti soutěžící, kteří splní všechny podmínky soutěže uvedené v tomto dokumentu a zároveň budou jejich #pusaprostesti příspěvky vybrány porotou jako nejkreativnější a nejkvalitnější ze všech přijatých.

3.2. Základní cenou v soutěži jsou 4 běžné vstupenky na živý přenos Superstar 2015. Do soutěže věnujeme celkem 28 běžných vstupenek, tedy 7 základních cen.

3.3. Hlavní cenou v soutěži jsou 2 vstupenky na poslední živý přenos „superfinále“ Superstar 2015 s možností osobního setkání s jeho / jejím oblíbeným finalistou dne 06.12.2015. Do soutěže je vložena 1 hlavní cena.

3.4. Výherci jednotlivých cen v soutěži budou vyhlašováni pravidelně každé pondělí po dobu trvání soutěže. Kritériem pro získání ceny je splnění všech soutěžních pravidel a výběr fotografie porotou. Porota bude posuzovat kreativní provedení a kvalitu fotografie podle svého svobodného uvážení. Porota vybere každé pondělí vždy jednoho soutěžícího, který získá základní cenu - 4 vstupenky na termínově nejbližší živé vysílání Superstar 2015.

3.5. Hlavní cena v soutěži bude udělena jen jednomu soutěžícímu, jehož příspěvek splní všechny náležitosti vyplývající ze soutěžních pravidel a zároveň ho porota vyhodnotí jako nejlepší, tj. nejkreativnější a nejkvalitnější příspěvek ze všech příspěvků vygenerovaných po celou dobu trvání soutěže. Hlavní cena bude udělena dne 30.11.2015.
3.6. V případě, že výherce nepřevzal cenu do pátku příslušného týdne, jeho nárok na výhru propadá.

4. Účast v soutěži a podmínky soutěže

4.1. Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba starší 13 let s trvalým pobytem na území České republiky, která současně splní následující podmínky:

4.1.1 Vytvoření fotografie přes aplikaci Instagram a její umístění v rámci této aplikace s hashtagem #pusaprostesti a současně s hashtagem #jmenoprijmeni finalisty, kterému je příspěvek, resp. fotografie věnován(a).

4.1.2 Do soutěže budou zařazeny pouze příspěvky vytvořené v době trvání soutěže stanovené v tomto dokumentu.

4.1.3 Do soutěže budou zařazeny pouze fotografie splňující podmínky uvedené v bodu 4.1.1., jež budou zároveň odsouhlaseny administrátorem soutěže.

4.1.4 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže všechny příspěvky s obsahem, který bude podle svého svobodného uvážení považovat za nevhodný – zejména půjde o příspěvky nezákonné, nemravné či potenciálně nebo reálně poškozující dobré jméno či jinak zasahující do práv pořadatele, organizátora či jakékoliv třetí osoby.

4.2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v pracovním, nebo osobním vztahu s pořadatelem soutěže, organizátorem soutěže, nebo technickým poskytovatelem soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny další spolupracující osoby pověřené zajištěním této soutěže a osoby jim blízké. Ze soutěže budou vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v tomto statusu. Na osoby, které budou ze soutěže vyloučeny, se pohlíží, jako by se soutěže nezúčastnily. O vyloučení ze soutěže rozhoduje s konečnou platností pořadatel soutěže.

4.3. Výherce soutěže bude o výhře informován na webové stránce www.tv.nova.cz a zároveň i příslušným „nickname komentářem“ na Instagramovém profilu Coca-Cola.

4.4. Pořadatel soutěže není odpovědný za případnou technickou poruchu na straně poskytovatelů internetového připojení.

4.5. Účastí v soutěži vyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, aby mu organizátor zasílal informace týkající se soutěže.

5. Osobní údaje

Každý Účastník uděluje zaregistrováním do hry Pořadateli souhlas s tím, že jeho jméno a příjmení, telefonní číslo nebo e-mail nebo přihlašovací jméno na Instagramu mohou být vhodným způsobem využity v marketingové komunikaci Pořadatele. Zpracování osobních údajů může být prováděno prostřednictvím třetích osob. Souhlas je udělen dobrovolně na dobu neurčitou a může být písemnou formou kdykoli odvolán na adresu sídla správce, tj. Pořadatele.

Práva Účastníka se řídí ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tj. Účastník má zejména právo na informace o stavu zpracování svých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právo na opravu nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů v průběhu zpracování, právo na likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování atd.

Účastník Soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že Pořadatel nebo zpracovatelé v rozsahu a za podmínek dohodnutých s Pořadatelem jsou oprávněni s využitím automatizovaných, částečně automatizovaných nebo jiných než automatizovaných prostředků zpracování, shromažďovat, zpracovávat (ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů) a používat Údaje v souladu s právním řádem ČR.

Účastník dává účastí v Soutěži Pořadateli v souladu s § 77 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním Soutěže a předáváním hlavní výhry pro komerční účely ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souhrnného díla.

Účastník Soutěže uděluje Pořadateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým jej Pořadatel v souladu s jeho určením poskytne.

Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas s tím, že se budou řídit těmito Pravidly.
 

 

Nova.cz

Diskuze

Tento článek zatím nikdo nekomentoval.

SuperStar is a trademark of 19 Television Ltd and FremantleMedia Ltd.
Licensed by FremantleMedia Limited. www.fremantlemedia.com